Co to jest ADR? Transport substancji niebezpiecznych

Czym jest ADR?

Chyba każdy przynajmniej raz w życiu słyszał ten skrót. Pochodzi on z języka francuskiego i oznacza dosłownie L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, czyli europejską umowę dotyczącą drogowego międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych. Nadal brzmi obco? Przyjrzyjmy się temu aktowi prawnemu.

Umowa ADR

Ów dokument został sporządzony w Genewie 30.09.1957 r. Do jego twórców zalicza się 9 krajów – Austrię, Belgię, Francję, Luksemburg, Holandię, Niemcy, Szwajcarię, Wielką Brytanię oraz Włochy. Polska podpisała go dopiero 06.05.1975 r. Obecnie obowiązuje on w 49 państwach kontynentu. Konwencja, o której mowa składa się z dwóch załączników – A i B. W pierwszym z nich, wymienione zostały poszczególne klasy, wedle których dzieli się groźne substancje. Na ich podstawie podejmowane są decyzje o ich pakowaniu i oznaczaniu, a także formułowane odrębne przepisy odnoszące się do każdej z grup.

Zaś w załączniku B do umowy ADR wyszczególnia się właśnie konkretne procedury, jakie obowiązują w ramach uchwały – m.in. obowiązki podmiotów, które biorą udział w transporcie niebezpiecznego towaru, konieczną dla jego poprawnego przeprowadzenia dokumentację czy wyposażenie pojazdów, które go przewożą. Normy prawne opisane umową ADR zmieniają się w dwuletnich cyklach.

Jak dzielimy niebezpieczne materiały?

Zgodnie z załącznikiem A do umowy ADR, takie przedmioty klasyfikuje się jako:

1. Wybuchowe

a) grożące wybuchem masowym
b) grożące rozrzutem
c) grożące pożarem, wybuchem i rozrzutem, ale nie na skalę masową
d) grożące wybuchem, gdy nastąpi ich zapłon
e) substancje mało wrażliwe
f) substancje niewrażliwe

2. Gazy

a) palne
b) niepalne, nietrujące
c) trujące

3. Materiały ciekłe zapalne

4. Materiały stałe zapalne

a) materiały samozapalne
b) materiały generujące gazy zapalne

5. Materiały utleniające

a) nadtlenki organiczne

6. Materiały trujące

a) materiały zakaźne

7. Materiały promieniotwórcze
8. Materiały żrące
9. Inne

Warto wiedzieć, że powyższe substancje stwarzają niebezpieczeństwo zarówno dla kierowcy, który je wiezie, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego, a nawet ludzi i zwierząt znajdujących się w pobliżu trasy transportu ładunku. W związku z tym, by je przemieszczać, należy ukończyć minimum podstawowy kurs adr i posiadać odpowiednie umiejętności.